Acció Humanitària

La finalitat de l’acció humanitària és afavorir l’atenció a les víctimes reals i potencials en situacions de conflicte armat, en processos de rehabilitació postbèl·lica o postdesastre natural, i l’assistència a les poblacions desplaçades internament o refugiades, tenint en compte la prevenció de desastres, la reducció de vulnerabilitats i la protecció de la població afectada en les situacions en les quals es produeixen les crisis humanes.

La cooperació de les Illes Balears identifica l’ajut d’emergència com un objectiu estratègic dins l’acció humanitària, i per tant es proporcionarà ajut amb caràcter d’urgència a les víctimes de desastres desencadenats per catàstrofes naturals o per conflictes armats (conflictes civils).

Aquest ajut inclou la provisió gratuïta de béns i serveis essencials per a la supervivència immediata (aigua, aliments, abric, medicaments i atencions sanitàries) amb la finalitat de satisfer les necessitats bàsiques, urgents i immediates relacionades amb la salut, incloent-hi activitats de suport psicològic i social a les víctimes, amb un èmfasi especial en els col•lectius especialment vulnerables