Acció Humanitària

La Direcció General de Cooperació cerca amb el Pla Director de Cooperació 2016-2019 l’optimització dels recursos disponibles i l’aportació d’un valor afegit a l’acció humanitària, aprofitant l’experiència de treball dels diferents actors. L’acció humanitària disposa de dues tipologies d’acció: l’ajuda d’emergència i l’ajuda humanitària. La segona comprèn el conjunt d’accions que es duen a terme després d’una catàstrofe o conflicte per restablir el funcionament dels serveis essencials, recuperar la capacitat productiva dels diferents sectors de l’economia, reparar els danys materials i establir les bases per a un desenvolupament sostenible de les poblacions afectades.

Aquesta actuació es divideix en dos grans blocs: l’acció humanitària directa i l’acció humanitària a través de les entitats.

L’acció humanitària directa

La Direcció General de Cooperació impulsa aquesta modalitat d’intervenció, que es caracteritza pel foment d’actuacions d’acció humanitària promogudes per iniciativa pròpia. L’acció humanitària directa permet establir una relació institucional immediata amb administracions del Sud i organismes multilaterals.

La línia corresponent a l’acció humanitària directa incorpora la transmissió de mitjans (econòmics, d’equips, de coneixements, d’assessoria) i s’enquadra majoritàriament en l’àrea dels afers públics duits a terme pels governs locals.

L’acció humanitària a través d’ONGD

Els agents de cooperació de les Illes Balears promouen actuacions específiques en el camp de l’acció humanitària mitjançant els ajuts de les diferents convocatòries anuals. Els objectius principals de l’acció humanitària que volen impulsar des de les ONG són la recuperació dels serveis bàsics, el desenvolupament econòmic, l’atenció a la població vulnerable i la rehabilitació a curt termini dels diferents espais destruïts o afectats pel desastre.

El III Pla Director destina una part del pressupost anual a aquesta línia. És la manera de valorar i reforçar la feina que fan les ONGD dins el sistema de la cooperació balear, tant als països del Sud com a les Illes Balears. Habitualment, les convocatòries públiques de subvencions són l’instrument per dur a terme aquest tipus d’intervencions.