Sàhara

CONVENI ENTRE EL GOVERN BALEAR AMB L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ I ESCOLA EN PAU

Un dels objectius del Govern Balear en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament  és establir la protecció i garantia dels drets fonamentals de la població refugiada i el maneig de crisis cròniques de llarga durada, com ara el conflicte al Sàhara Occidental, que dura ja més de 35 anys i provoca el patiment de la població sahrauí i, molt especialment, d’aquella refugiada als campaments situats a Tindouf.

Per aquest motiu, el Govern de les Illes Balears, mitjançant l’Agència d’Emigració i Cooperació Internacional, ha signat dos convenis de col·laboració amb l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí i l’entitat Escola en Pau perquè es puguin dur a terme diversos projectes humanitaris adreçats al poble sahrauí. L’objecte fonamental del conveni és millorar les condicions de vida de la població sahrauí en els campaments de refugiats de Tindouf i sensibilitzar la població balear amb la realitat del poble sahrauí.

ASSOCIACIÓ D’AMICS DEL POBLE SAHRAUÍ:

El Govern atorga a aquesta associació una subvenció directa d’un import de 150.000 euros per dur a terme el programa “Millora de les  condicions de vida de la població sahrauí en els campaments de refugiats de Tindouf i sensibilització de la població balear sobre la realitat del Poble Sahrauí”. Aquest programa respon a un criteri de continuïtat del treball que desenvolupa l’entitat en col·laboració amb el Ministeri de Cooperació de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) des del 1987. Per al 2013 es pretén millorar les condicions de vida de la població sahrauí per mitjà de tres subprogrames diferents.

Àmbit d’actuació:

1) Programa “Vacances en pau”

2) Programa de suport al sistema de salut de la RASD

3) Programa de sensibilització

ESCOLA EN PAU

El Govern atorga a aquesta entitat una subvenció directa d’un import de 30.000 euros per dur a terme el programa d’acollida humanitària  “Madrasa 2013”. Aquest programa és desenvolupat per famílies radicades a les Illes Balears que acullen infants sahrauís procedents dels campaments de refugiats del Sàhara Occidental a Tindouf, per tal que puguin estudiar en circumstàncies adequades i exercir el seu dret d’accés a l’educació i la salut.

Àmbit d’actuació:

Donar cobertura a 26 estudiants que començaren el curs el setembre de 2012. Els 35 infants continuaran amb els seus estudis de    primària,   secundària, batxiller, formació professional i estudis universitaris i estaran acompanyats en tot moment per un monitor sahrauí.

DOCUMENT