AECIB

El Decret 50/2012, de 29 de juny adapta l’Agència d’Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears a la nova configuració del sector públic instrumental de les Illes Balears i és, per tant, des del dia 29 de juny, una entitat que amb l’objectiu d’aconseguir la millora i l’optimització dels recursos de què disposa l’Administració ha d’executar i gestionar conjuntament les polítiques de cooperació per al desenvolupament i l’emigració a l’empara del que disposa la Llei de cooperació.

Els objectius de l’AECIB són, entre altres:

a) Executar la política de la conselleria competent en matèria de cooperació per al desenvolupament i complementar l’actuació de la direcció general competent, amb mesures de foment i suport a les accions per al desenvolupament dels països empobrits que duen a terme els i les agents de la cooperació definits en l’article 29 de la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament.

b) Constituir-se en organisme pagador dels ajuts que concedeixi la direcció general competent en matèria de cooperació.

c) Col·laborar i fer intercanvis amb altres entitats públiques i privades que treballin en concurrència amb els objectius de l’ACIB.

L’equip de l’AECIB, en el compliment dels objectius i les funcions que disposa el Decret i de les actuacions previstes en el nou Pla Director de Cooperació de les Illes Balears 2012-2015 pel que fa als objectius de millorar la projecció, treballar per a la sensibilització, l’educació en valors, la transparència, la participació i la interlocució de tots els agents de cooperació, hem elaborat, conjuntament amb la Direcció General de Cooperació i Immigració, el portal Cooperant.

Decret 50/2012, de 29 de juny, pel qual es regula l’Agència d’Emigració i Cooperació Internacional de les Illes Balears