Subvencions i Ajudes

La Direcció General de Cooperació fa una sèrie de convocatòries anuals destinades a cofinançar els projectes que duen a terme les ONGD de les Illes Balears. Cal esmentar que aquesta línia d’ajuda és la més important del conjunt del pressupost de la Direcció General de Cooperació.

Generalment, s’obren quatre convocatòries anuals destinades a finançar diferents tipus de projectes:

  • Projectes de cooperació per al desenvolupament. Aquest tipus de convocatòria té per objecte finançar actuacions que duen a terme les ONGD de les Illes Balears en els països en desenvolupament

Més informació

  • Projectes d’emergència i ajuda humanitària. Aquest tipus de convocatòria té per objecte assistir les poblacions dels països en desenvolupament víctimes de catàstrofes naturals i humanes o de crisis estructurals.

Més informació

  • Projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització. L’objecte d’aquesta convocatòria és establir les subvencions destinades a incrementar la qualitat de les accions d’educació, formació i sensibilització per a la solidaritat i per al desenvolupament que es duguin a terme a les Illes Balears.

Més informació

  • Projectes de cooperants i prospeccions. Aquesta convocatòria té per objecte finançar accions que faciliten l’intercanvi de coneixements i de procediments de treball entre professionals i voluntaris de les Illes Balears i dels països en desenvolupament. Per altra banda, aquesta convocatòria també té per objecte establir subvencions per executar accions de prospeccions.

Més informació