Cooperació

La Direcció General de Cooperació distribueix els ingressos en dues àrees de treball: el Programa de Cooperació i el Programa de Sensibilització.

El Programa de Cooperació pretén prioritzar i dur a terme les accions en matèria de cooperació per al desenvolupament en països empobrits. En aquest Programa, es distingeixen dos grans blocs: la cooperació directa i la cooperació a través d’ONGD.

La cooperació directa

Aquest tipus de cooperació es caracteritza per les actuacions de desenvolupament impulsades per iniciativa pròpia de la Direcció General de Cooperació. La cooperació directa permet establir una relació institucional directa amb administracions del Sud i organismes multilaterals.

La modalitat de cooperació directa inclou la transferència de recursos (econòmics, d’equips, coneixements, assessorament) i s’emmarca preferentment en l’àmbit de les polítiques públiques que desenvolupen els governs locals.

La cooperació a través d’ONGD

Aquesta modalitat es refereix a la cooperació que es duu a terme a través d’agents de la cooperació per al desenvolupament. S’hi inclouen les iniciatives d’acció que provinguin de les entitats de cooperació, i especialment de les ONGD, finançades per l’Administració autonòmica.

El III Pla Director reserva per a aquesta modalidad és aproximadament del 20% del pressupost anual. Amb això, es pretén reconèixer el paper clau que tenen les ONGD en el sistema de la cooperació balear i enfortir el treball que realitzen tant a les Illes Balears com en els països del Sud. El format més utilitzat per executar aquest tipus de cooperació són les convocatòries públiques de subvenció.