Cooperants

Podem distingir entre persones cooperants voluntàries i persones cooperants no remunerades. A continuació es repassen les definicions que en fan els marcs normatius de referència:

Persona cooperant voluntària és qualsevol persona física que, per lliure determinació, sense rebre cap contraprestació econòmica ni haver-hi relació laboral, mercantil o funcionarial de qualsevol tipus, participa de manera responsable en els programes i projectes de cooperació per al desenvolupament a través dels agents de cooperació.

Els voluntaris de cooperació per al desenvolupament han de ser informats, per l’organització a la qual estiguin vinculats, dels objectius de la seva actuació, el marc en què es produeix, els seus drets i deures contractuals i legals a l’estranger, el seu dret a l’acreditació oportuna, així com la seva obligació de respectar les lleis del país de destinació. Així mateix, tenen dret a les exempcions fiscals, les immunitats i els privilegis que s’estableixen en els acords internacionals sobre la matèria, subscrits per Espanya.

Els voluntaris de cooperació per al desenvolupament estan vinculats a l’organització en què prestin el seus serveis per mitjà d’un contracte no laboral que, com a mínim, ha de preveure:

  • Els recursos necessaris per afrontar les seves necessitats bàsiques al país de destinació.
  • Una assegurança d’assistència en favor del voluntari que, en tot cas, cobreixi els riscs de malaltia i accident durant el període d’estada a l’estranger i les despeses de repatriació.
  • Un període de formació, si cal.

D’altra banda,  la persona Cooperant remunerada és aquella que té una adequada formació o titulació acadèmica oficial, amb experiència professional, i té encomanada l’execució d’un determinat projecte o programa en el marc de la cooperació per al desenvolupament.

L’Estatut del Cooperant regula els seus drets i les seves obligacions, el règim d’incompatibilitats, la formació, l’homologació dels serveis que presten i les modalitats de previsió local dels cooperants reumunerats