Direcció General de Cooperació

La Direcció General de Cooperació, actualment ubicada a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, és l’òrgan del Govern de les Illes Balears encarregat de la cooperació social i econòmica de caràcter exterior amb països en via de desenvolupament.

La Direcció General de Cooperació s’estructura en tres unitats:

  1. Unitat de cooperació per al desenvolupament: és l’encarregada de gestionar projectes de cooperació i acció humanitària amb països en desenvolupament, ja sigui per iniciativa pròpia o mitjançant ONGD.
  2. Unitat de sensibilització, educació i formació: és l’encarregada de gestionar projectes i programes per informar i sensibilitzar la població de les Illes Balears sobre les causes de les desigualtats i iniquitats existents entre el Nord i el Sud, amb l’objectiu de promoure la reflexió crítica, l’esperit solidari i la participació compromesa de la ciutadania balear.
  3. Unitat juridicoadministrativa: és l’encarregada de la tramitació administrativa d’expedients de subvenció, l’elaboració de convenis, l’elaboració i la revisió de legislació.

 

Direcció General de Cooperació