Educació per al Desenvolupament

L’educació per al desenvolupament és un instrument que té com a objectiu primordial la creació, tant en els països del Nord com en els països del Sud, d’una consciència social compromesa amb l’eradicació de la pobresa i la lluita contra l’exclusió social, amb la defensa del desenvolupament humà i sostenible i amb la promoció de la ciutadania global.

Actualment, es reconeix que les accions de cooperació han d’incidir en la transformació de les relacions estructurals desiguals entre el Nord ric i el Sud empobrit i en els nostres hàbits de consum. Per això, és necessari actuar des de la nostra pròpia realitat, les Illes Balears, i promoure una educació basada en els valors de la solidaritat, la justícia i l’equitat que ens ajudi a prendre consciència de les desigualtats i iniquitats existents entre el nord i el sud que ens permeti comprendre’n les causes. Només d’aquesta manera es podrà generar una mobilització social capaç de transformar aquesta injusta realitat.

Amb l’objectiu de donar a conèixer aquestes desigualtats existents entre el Nord ric i el Sud empobrit i aprofundir-hi, el Govern de les Illes Balears desenvolupa tot un seguit d’accions en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament basades en accions directes como campanyes de sensibilització ciutadana i també a través de convocatòries de subvencions anuals.