Informe 2011 OBACOM

La direcció general de Cooperació i Immigració publica l’informe 2011 sobre la situació de la immigració a les Illes Balears.

    

Aquest informe és una recopilació sobre les dades relacionades amb la població immigrada i emigrada per diferents administracions públiques i entitats durant tot l’any 2012, així com d’informació relativa a la cooperació al desenvolupament a les Illes Balears.

Té dos objectius essencials: en primer lloc, és primordial conèixer la realitat d’un fenomen per poder executar polítiques eficaces i per això és necessari tenir la informació més completa possible sobre les característiques de la població immigrada i emigrada, que és diversa quant a orígens, cultures, llengües, religions i maneres de relacionar-se amb la societat de destí; en segon lloc, i no menys important, es pretenen trencar els estereotips que envolten els moviments migratoris i la cooperació al desenvolupament. Una millor comprensió d’aquests fenòmens permet que certs “mites” o “llegendes urbanes” desapareguin de l’inconscient col·lectiu. Les polítiques d’immigració no serveixen per beneficiar econòmicament o socialment determinats col·lectius en detriment d’uns altres i la cooperació al desenvolupament es planifica a través de plans i instruments elaborats per tècnics tant de l’Administració com de les ONG amb gran diligència i professionalitat.