Estatut del Cooperant

Un cooperant és la persona que treballa per una entitat o institució en un país de desenvolupament, en l’àmbit del desenvolupament o el de l’ajuda humanitària.

Els cooperants no són ni voluntaris ni becaris sinó treballadors amb contracte laboral o empleats públics amb una relació de tipus laboral o estatutari amb l’entitat o institució promotora de la feina.

L’Estatut del cooperant és una mesura essencial perquè l’Administració general de l’Estat (AGE) doni suport al treball dels cooperants, que freqüentment es duu a terme en llocs i condicions de notable duresa (condicions sanitàries deficients, malalties endèmiques, conflictes bèl·lics oberts, etc.), que poden suposar situacions de risc per a la seva salut i per a la seva integritat física.

La tasca que duen a terme els cooperants és un element estratègic a l’hora d’avançar cap a una cooperació de qualitat. Per això, la qualitat i l’eficàcia de la cooperació internacional passen per dignificar les condicions en què els cooperants duen a terme la seva feina. Sens dubte, la millora de les seves condicions i la creació d’un marc jurídic favorable per als qui participen en l’execució dels projectes ha de tenir un impacte molt positiu sobre la cooperació internacional que duen a terme l’AGE, comunitats autònomes, entitats locals i persones o entitats promotores de la cooperació internacional per al desenvolupament o l’acció humanitària.

L’Estatut dels cooperants recull aspectes substancials de la seva activitat, que es poden agrupar en tres grans categories:

  • La incidència de la tasca que han de dur a terme com a cooperants sobre la seva relació jurídica de prestació de serveis.
  • Els drets i deures específics que els corresponen com a cooperants.
  • La concertació d’una assegurança col·lectiva per part de l’AECI.
Estatut del Cooperant