Estratègia Cooperació Tècnica

La cooperació per al desenvolupament ha configurat diversos instruments i modalitats per canalitzar els recursos dirigits a millorar les condicions de vida de la població del Sud. Entre aquests instruments, la cooperació tècnica és un dels més utilitzats pels països donants, les agències internacionals i les organitzacions no governamentals.

La cooperació tècnica fa referència a les mesures destinades a enfortir les capacitats individuals i organitzatives de les persones i les entitats del Sud, amb la finalitat que siguin les protagonistes de la millora de les condicions de vida de la seva població. L’assistència tècnica és una modalitat de la cooperació tècnica caracteritzada per la transmissió de coneixements per part de professionals del país donant a professionals dels països del Sud. Per tant, la cooperació tècnica comprèn qualsevol modalitat d’assistència adreçada a la formació i la qualificació de recursos humans en el país soci.

En l’àmbit de les Illes Balears, la cooperació tècnica es tradueix en l’enviament de personal tècnic de l’Administració autonòmica o local per dur a terme una transferència de coneixements al personal d’una institució, un organisme o una entitat social del Sud, amb la identificació i demanda prèvies del país soci. El desplaçament també es pot fer de manera inversa: l’Administració balear pot acollir professionals del país soci.