Grup de Treball de Seguiment i Avaluació Pla Director

El Grup de Treball de Seguiment i Avaluació del Pla Director

Es tracta d’un dels tres grups de treball acordats en el marc del Consell de Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears.

L’objectiu del grup és generar un procés participatiu de seguiment i avaluació del Pla Director 2016-2019.

Està compost per sis persones en representació de la Direcció General de Cooperació, de les ONGD, dels tres fons insulars de cooperació i de la UIB.

Les funcions principals són les següents:

  • Conèixer els plans anuals de cooperació i informar el Ple del Consell de Cooperació sobre la coherència amb les directrius del Pla.
  • Participar en el procés de seguiment intern (o avaluació intermèdia) del Pla, a partir de la matriu de planificació elaborada per a aquest fi.
  • Participar en l’elaboració dels informes d’avaluació intermèdia i, si escau, en les propostes de modificació del Pla Director.
  • Participar en el procés d’avaluació externa final del Pla Director.
  • Informar el Ple del Consell de Cooperació sobre els acords adoptats i els documents elaborats en les sessions de treball