Grup de Treball Pla Director 2016-2019

El Grup de Treball de Seguiment i Avaluació del Pla Director de Cooperació 2016-2019, és un dels tres grups de treball acordats en el marc del Consell de Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears.

L’objectiu del grup és generar un procés participatiu de seguiment i avaluació del Pla Director 2016-2019.

Està compost per sis persones en representació de la Direcció General de Cooperació, de les ONGD, dels tres fons insulars de cooperació i de la UIB.

Les funcions principals són les següents:

  • Conèixer els plans anuals de cooperació i informar el Ple del Consell de Cooperació sobre la coherència amb les directrius del Pla.
  • Participar en el procés de seguiment intern (o avaluació intermèdia) del Pla, a partir de la matriu de planificació elaborada per a aquest fi.
  • Participar en l’elaboració dels informes d’avaluació intermèdia i, si escau, en les propostes de modificació del Pla Director.
  • Participar en el procés d’avaluació externa final del Pla Director.
  • Informar el Ple del Consell de Cooperació sobre els acords adoptats i els documents elaborats en les sessions de treball.