I Pla Director 2008-2011

Es tracta del primer document de planificació de la política de cooperació per al desenvolupament de la CAIB. A més de reflectir els principis de la política de cooperació, el Pla va fixar les prioritats d’intervenció i va establir una projecció pressupostària que preveia un augment dels recursos econòmics fins a arribar a la xifra del 0,7 % del pressupost anual de despeses consolidades de la CAIB per a 2011, objectiu que no es complí a causa de les retallades pressupostàries.

I Pla Director 2008-2011