Avaluació de la Cooperació Balear

L’avaluació és un element bàsic en qualsevol política publica, un exercici que permet promoure l’aprenentatge i l’establiment d’un procés de millora continuada amb l’objectiu d’impulsar canvis i augmentar la qualitat de les actuacions. Aquesta millora contribuirà als objectius estratègics de la política pública de cooperació al desenvolupament: contribuir al desenvolupament humà, la reducció de la pobresa i l’exercici ple dels drets.  L’avaluació permet també la rendició de comptes i la transparència,  i suposa una inversió de qualitat per la política de cooperació al desenvolupament ja que permet:

  • Mesurar la eficiència i l’eficàcia dels recursos públics utilitzats.
  • Extreure aprenentatges i bones pràctiques que facilitan la planificació estratègica de futures actuacions.
  • Controlar la utilització dels recursos públics.
  • Mesurar els resultats dels programes i projectes avaluats.

El desenvolupament d’un sistema d’avaluació de la cooperació al desenvolupament de la Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears s’inicia a partir de l’aprovació del primer Pla Director que desenvolupa l’establert a l’article 15 de la Llei 9/2005 de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament  respecte a l’avaluació de les accions, dels projectes i dels programes de cooperació per al desenvolupament. La resta de Plans Directors han mantingut l’avaluació com un exercici clau lligat a la eficàcia i eficiència de la política de cooperació al desenvolupament.

L’avaluació pot ser tant d’estratègies i polítiques, com de projectes subvencionats amb fons públics mitjançant les diferents convocatòries.

Respecte al darrer supòsit bàsicament es cerca comprovar que la actuació subvencionada compleix els criteris bàsics definits pel Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de la OCDE: pertinença, eficàcia, eficiència, impacte i viabilitat, sempre dins la recerca d’augmentar la qualitat i l’aprenentatge.

Avaluació Pla Director 2016-2019

Avaluació Pla Director 2012-2015

Pla d’Avaluació Externa