Pla d’Avaluació Externa

Els Plans d’avaluació externa que la Direcció General de Cooperació ha anat impulsant des de l’any 2008, s’han materialitzat mitjançant la contractació d’empreses externes especialitzades en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament. Aquesta decisió que es materialitzin mitjançant contractacions externes a empreses o personal expert és una pràctica majoritària en el conjunt de les Administracions Públiques dels països donants, bàsicament per dos motius:

Els Plans d’avaluació externa que la Direcció General de Cooperació ha anat impulsant des de l’any 2008, s’han materialitzat mitjançant la contractació d’empreses externes especialitzades en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament. Aquesta decisió que es materialitzin mitjançant contractacions externes a empreses o personal expert és una pràctica majoritària en el conjunt de les Administracions Públiques dels països donants, bàsicament per dos motius:

  • L’avaluació externa, entesa com aquella realitzada per personal aliè a l’entitat gestora  contribueix a augmentar la independència i la credibilitat de l’avaluació. La presumpció d’objectivitat que té un equip avaluador extern -contractat per avaluar un programa o projecte determinat- no es presumeix si aquesta la realitzats l’equip de tècnics de la DGC i de l’ACIB. Aquesta objectivitat quan el que s’avalua son projectes o programes subvencionats a entitats sense ànim de lucre de les Illes o bé mitjançant acords amb organismes internacionals, és fonamental perquè l’avaluació sigui efectiva i contribueixi a millorar la qualitat de la política de cooperació al desenvolupament
  • Aquestes avaluacions es realitzen en uns contexts geogràfics i socials molt complexes que requereixen de coneixement i experiència especialitzada. La realitat social, econòmica i política dels països del Sud on s’executen els programes i projectes de cooperació determina que els tècnics que han de fer el treball de camp han de tenir experiència de treball en la zona de destinació així com coneixements de la seva llengua, cultura i mecanismes socials. Per altra banda, algunes d’aquestes intervencions necessiten per ser avaluades tenir coneixements tècnics molt específics per poder valorar els resultats de la intervenció–d’enginyeria, arquitectura, salut, educació, etc.- que en ocasions no té el  personal tècnic adscrit a la Administració de les Illes Balears.