Avaluació Pla Director 2016-2019

Cada Pla Director fixa el mecanismes i criteris bàsics per avaluar l’execució de la política de cooperació que dur a terme la Direcció General de Cooperació, analitzar els recursos aplicats i controlar la despesa.

El III Pla Director 2016-2019 s’avaluarà en dos nivells:

  1. Avaluació intermèdia (o de procés): es tracta d’un seguiment o una revisió a l’equador del període d’execució del Pla, mitjançant el qual es valora què s’aconsegueix i en quina mesura. El seguiment permet l’aplicació dels canvis que siguin necessaris per adaptar-nos al context.
  2. Avaluació final: ha de servir per valorar l’aplicació de les línies estratègiques en la política autonòmica de cooperació al llarg de l’execució del Pla, i també per recollir les aportacions i les lliçons apreses per part de tots els agents, amb vista a marcar les línies del pla director següent.