Comissió Ens Territorials

La Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears té regulats el funcionament i la composició mitjançant el Decret 41/2010 i es va constituir en la sessió de 29 de juny de 2010. És un òrgan de coordinació, cooperació i assistència recíproca entre les administracions públiques de les Illes Balears i els fons insulars de cooperació, amb la finalitat de garantir la coherència i la complementarietat de les actuacions.

Composició i funcionament

Sessió ordinària :

Ordre:

1. 

2. 

3. 

4. 

Sessió ordinaria

Ordre: