Comissió Ens Territorials

La Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en matèria de Cooperació per al Desenvolupament es crea  com a òrgan de coordinació, cooperació i assistència recíproca entre l’Administració de la comunitat autònoma, els consells insulars i els ens locals de les Illes Balears que executen despeses computables com a cooperació per al desenvolupament.

La Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears té regulats el funcionament i la composició mitjançant el Decret 41/2010 i es va constituir en la sessió de 29 de juny de 2010. És un òrgan de coordinació, cooperació i assistència recíproca entre les administracions públiques de les Illes Balears i els fons insulars de cooperació, amb la finalitat de garantir la coherència i la complementarietat de les actuacions.

Decret

Les funcions de la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears són les següents:

  1. a) Assegurar la informació i la comunicació mútues entre l’Administració de la comunitat autònoma, els consells insulars, les entitats locals de les Illes Balears i els fons insulars de cooperació municipal, sobre les actuacions que cadascun duu a terme en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament.
  2. b) Promoure la creació d’una base de dades on consti la informació de les actuacions que les distintes administracions públiques de les Illes Balears executen o financen en matèria de cooperació per al desenvolupament.
  3. c) Deliberar en comú les actuacions de cooperació per al desenvolupament que executen o financen les administracions públiques de les Illes Balears i els fons insulars de cooperació, amb la finalitat de garantir la coherència i la complementarietat de les accions de desenvolupament que aquestes administracions duen a terme en el marc de les seves competències.
  4. d) Planificar i impulsar accions conjuntes de cooperació per al desenvolupament entre les administracions públiques de les Illes Balears.

Durant l’any 2018, se n’han duit a terme una sessió ordinària.

Sessió ordinària del 28 de setembre de 2018

 Ordre del dia

  • Convocatòries de subvencions de 2018 a ONGD de Cooperació
  • Presentació del Nou Decret del règim especial de les ajudes a l’exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears
  • Informació assistències tècniques a terreny
  • Viatges de seguiment: Haití, República Dominicana, Perú i Bolívia