Comissió Interdepartamental

La Comissió Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament, és l’òrgan de coordinació tècnica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en temes de cooperació al desenvolupament. La Comissió Interdepartamental  té regulats el funcionament i la composició mitjançant el Decret 41/2010 i es va constituir en la sessió d’1 de juliol de 2010. 

Decret 41/2010