Comissió Interdepartamental

La Comissió Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament, és l’òrgan de coordinació tècnica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en temes de cooperació al desenvolupament. La Comissió Interdepartamental  té regulats el funcionament i la composició mitjançant el Decret 41/2010 i es va constituir en la sessió d’1 de juliol de 2010. 

Decret 41/2010

La Comissió Interdepartamental en matèria de Cooperació per al Desenvolupament és l’òrgan de coordinació tècnica de l’Administració de la comunitat autònoma en aquest sector d’activitat.

Correspon a la Comissió Interdepartamental de Cooperació per al Desenvolupament:

a) Assegurar la informació, la coordinació, la coherència i la complementarietat de l’activitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament.

b) Deliberar, promoure el debat i fer propostes sobre el pla director i els plans anuals de cooperació per al desenvolupament.

c) Conèixer el seguiment dels plans anuals i l’avaluació de la política i del pla director de la cooperació per al desenvolupament, i informar i deliberar sobre aquests plans.

d) Impulsar accions de cooperació i assistències tècniques de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears consistents en l’assessorament d’experts, recerca i desenvolupament tecnològic, projectes de capacitació i altres possibilitats d’aprenentatge relacionades, d’acord amb les necessitats i la demanda dels països del Sud.

Durant l’any 2018, se n’han duit a terme una sessió ordinària.

Sessió ordinària del 28 de setembre de 2018

 Ordre del dia

  • Convocatòries de subvencions de 2018 a ONGD de Cooperació
  • Presentació del Nou Decret del règim especial de les ajudes a l’exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears
  • Informació assistències tècniques a terreny
  • Viatges de seguiment: Haití, República Dominicana, Perú i Bolívia