Consell de Cooperació

El Consell de Cooperació al Desenvolupament de les Illes Balears té, des de la seva constitució l’any 2000, la funció fonamental de coordinació, consulta i participació del conjunt de la iniciativa social en la definició i l’aplicació de les polítiques de cooperació per al desenvolupament del Govern de les Illes Balears.

Composició

 • Una persona en representació de la Direcció General de Cooperació Internacional de les Illes Balears
 • Una persona en representació de l’Institut Balear de la Dona
 • Una persona en representació de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació
 • Una persona en representació de cada grup parlamentari del Parlament de les Illes Balears.
 • Una persona en representació del Consell de Joventut de les Illes Balears

En representació d’altres agents de la cooperació al desenvolupament:

 • Dotze persones en representació de les entitats privades sense ànim de lucre:
 • Sis persones proposades per les entitats amb seu a Mallorca.
 • Tres persones proposades per les entitats amb seu a Menorca.
 • Tres persones proposades per les entitats amb seu a les Pitiüses.
 • Dues persones en representació de la coordinadora de les organitzacions no governamentals
 • Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears.
 • Dues persones en representació de les organitzacions sindicals de l’àmbit autonòmic
 • Una persona en representació del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, una del Fons Menorquí de Cooperació i una del Fons Pitiús de Cooperació
Decret que regula el Consell

Funcionament

El Consell de Cooperació al Desenvolupament es reuneix en dos tipus de sessions:

 • En sessió ordinària, cada quatre mesos
 • En sessió extraordinària, a iniciativa de la presidència o quan ho sol·liciti la majoria absoluta dels membres

Sessió ordinària del Consell de Cooperació al el dia 27 de febrero 

Ordre del día

 1.  Aprovació acta de la sessió anterior
 2. Memòria exercici 2017
 3. Pla Anual 2018
 4. Cronograma convocatòries de subvencions 2018
 5. Revisió Pla Director 2016/2019
 6.  Altres
 7. El propers dies s’enviarà la documentació relativa a la Memòria 2017 i al Pla Anual 2018

Sessió ordinaria del Consell de Cooperació al el dia 13 de desembre

 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Informació sobre properes assistències tècniques.
 3. Informació sobre la convocatòria a centres del Pla Pilot «Centres educatius per a la ciutadania global i transformadora″.
 4. Informació sobre avaluacions externes.
 5. Conveni Ajuda Humanitària entre Comunitats Autònomes i AECID.
 6. Previsió viatges de seguiment 2018
 7. Pressupost 2018
 8. Torn obert de paraules

Sessió ordinària del dia 18 d’octubre de 2017

Ordre del dia

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Informació sobre les convocatòries publicades durant el 2017.
 3. Informació sobre el projecte de nou decret del règim especial de les ajudes a l’exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i estudi de possibles al·legacions.
 4. Informació sobre el programa pilot de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora per al curs escolar 2017-2018, subscrit amb la Conselleria d’Educació i Universitat.
 5. Viatges institucionals a països socis (Senegal i Bolívia)
 6. Viatges de seguiment de l’equip tècnic (Guatemala, Senegal, Nicaragua i Bolívia)
 7. Torn obert de paraules.

Sessió ordinària del 19 d’abril de 2017

 Ordre del dia

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 2. Presentació de la Memòria de la Direcció General de Cooperació de 2016.
 3. Informació del Pla Anual de Cooperació de 2017 i del Pressupost de 2017.
 4. Explicació de les convocatòries de la Direcció General de Cooperació.
 5. Informació sobre el projecte del nou decret de cooperació internacional.
 6. Informació sobre els grups de treball del Consell de Cooperació.
 7. Cooperació tècnica amb el Marroc.
 8. Viatge institucional a països socis.
 9. Viatges de seguiment de l’equip tècnic.
 10. Avaluacions externes de projectes per a 2017
 11. Torn obert de paraules.