Decret 15/2018 d’Ajudes a l’Exterior

En els darrers anys, es fa palesa la necessitat de simplificar els procediments de gestió de les ajudes que regula el Decret 115, aclarir aquests procediments i donar resposta a les demandes dels agents socials de cooperació per fer més àgil i realista la gestió dels ajuts.

El nou Decret 15/2018 presenta millores importants, tant pel que fa a les ajudes concedides en règim de concurrència competitiva com per als procediments de concessió directa. Un exemple de les primeres són l’aclariment dels terminis i els supòsits prevists per a les modificacions substancials, la regulació dels béns mobles i immobles adquirits amb fons públics, els documents justificatius de despeses que s’admeten o el detall de les diferents modalitats de justificació. En aquest sentit, s’incorpora una nova modalitat de justificació amb informe d’auditoria que permetrà reduir de manera significativa la feina de les entitats respecte a tota la documentació justificativa de la despesa.

D’altra banda, el Decret organitza i aclareix els procediments necessaris en la modalitat de cooperació per al desenvolupament que s’executa directament com a expressió de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l’àmbit de la solidaritat internacional, i atorga més facilitat a la tramitació i la justificació dels fons atorgats en règim de concessió directa.

Paral·lelament, aquest Decret preveu la creació d’un registre d’organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears. Aquest registre es dirigeix a entitats privades sense ànim de lucre que, d’acord amb els estatuts respectius, tenguin com a objectius la realització d’activitats o projectes relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i el foment de la solidaritat amb els pobles. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació gestionarà aquest registre, amb la finalitat de millorar l’eficàcia i l’eficiència de la tramitació de la documentació administrativa de les entitats sol·licitants de subvenció i als efectes de donar visibilitat als actors de la cooperació per al desenvolupament en l’àmbit balear i de publicitat.