Decret 115 d’Ajudes a l’Exterior

Aquest Decret té per objecte establir les normes especials de les ajudes a l’exterior en matèria de cooperació al desenvolupament i solidaritat internacional, regulant  dues categories d’ajudes emmarcades en el camp de la cooperació internacional:

  • Subvencions i ajudes de cooperació internacional concedides unilateralment en desenvolupament de la política de projecció institucional de la Comunitat Autònoma en l’àmbit de la solidaritat internacional, que tenguin per objecte el desenvolupament social, econòmic, educatiu, cultural, científic, tècnic, sanitari i ambiental dels països en desenvolupament i, en general, totes les activitats que coadjuvin a la solidaritat internacional. Les subvencions i les ajudes es concedeixen per finançar, totalment o parcialment, programes, projectes o activitats de cooperació internacional, incloent-hi les emergències de caràcter urgent i immediat i l’acció humanitària, com també les que s’articulin a través de nous instruments de cooperació.
  • Subvencions i ajudes de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional sotmeses als principis de publicitat i concurrència competitiva.

Es consideren actuacions en matèria de cooperació internacional per al desenvolupament, les que es duguin a terme en països receptors d’ajuda al desenvolupament relatives, entre d’altres, a acció humanitària i emergències, cooperació per al desenvolupament, formació de cooperants, col·laboracions tècniques i intercanvi de cooperants i participació del voluntariat. Les activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament, i la investigació i els estudis per al desenvolupament que s’executin a les Illes Balears.