Llei de pressuposts

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei i entre altres:

f) L’article 43 de la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament

Llei de Pressuposts