Grups de Treball

En el marc de la sessió …… del Consell de Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears, es va acordar la creació de tres Grups de Treballs:

 1. El Grup de Treball de Seguiment i Avaluació del Pla Director de Cooperació 2016-2019 (SiAPD)
 2. Grup de Treball d’Acció humantiària
 3. Grup de Treball d’Educació per al Desenvolupament (EpD)

L’objectiu dels grups de treball és crear un procés participatiu i de consulta  en els diferents àmbits de la política Balear.

GT  Pla Director

GT Acció Humanitària

GT EpD

 

 

GT Acció Humanitària

GT EpD

1. El Grup de Treball d’Acció Humanitària sorgeix a proposta de les entitats sense ànim de lucre amb representació al Consell de Cooperació. Es tracta d’un espai de treball que pretén:

 • Constituir una comissió d’emergències, com a espai de coordinació entre els diferents agents que treballen en l’àmbit de les crisis humanitàries i les emergències de les Illes Balears.
 • Establir el procediment de coordinació i informació pública davant una emergència de gran impacte.
 • Crear un espai de reflexió conjunta i debat dels agents experts en acció humanitària.

En el Grup, hi participen els representants dels tres fons insulars de cooperació, representants d’altres conselleries del Govern –quan la situació d’emergència ho requereix– i una representació de les entitats que treballen en l’àmbit de les crisis humanitàries i les emergències amb capacitat logística i experiència tècnica.

2. El Grup de Treball de Seguiment i Avaluació del Pla Director de Cooperació 2016-2019.

Es tracta d’un dels tres grups de treball acordats en el marc del Consell de Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears.

L’objectiu del grup és generar un procés participatiu de seguiment i avaluació del Pla Director 2016-2019.

Està compost per sis persones en representació de la Direcció General de Cooperació, de les ONGD, dels tres fons insulars de cooperació i de la UIB.

Les funcions principals són les següents:

 • Conèixer els plans anuals de cooperació i informar el Ple del Consell de Cooperació sobre la coherència amb les directrius del Pla.
 • Participar en el procés de seguiment intern (o avaluació intermèdia) del Pla, a partir de la matriu de planificació elaborada per a aquest fi.
 • Participar en l’elaboració dels informes d’avaluació intermèdia i, si escau, en les propostes de modificació del Pla Director.
 • Participar en el procés d’avaluació externa final del Pla Director.
 • Informar el Ple del Consell de Cooperació sobre els acords adoptats i els documents elaborats en les sessions de treball.

3. El grup de tribal d’educació per al desenvolupament sorgeix a proposta de les entitats sense ànim de lucre amb representació al Consell de Cooperació. Es tracta d’un espai de treball que pretén:

 • Potenciar el treball en xarxa i establir sinergies entre els agents d’EpD, creant un espai de reflexió conjunta i de debat.
 • Actualitzar els recursos, les metodologies i les estratègies, i fomentar-ne l’ús eficient, per fer més accessible el missatge de les entitats socials a la població.
 • Aconseguir un impacte a llarg termini de les actuacions en EpD.

En el Grup, hi participen agents que treballen activament en l’educació per al desenvolupament a les Illes Balears. Actualment, està format per representants de la Conselleria d’Educació i Universitat, la UIB, els tres fons insulars de cooperació, la Coordinadora d’ONGD de les Illes Balears (CONGDIB) i el Grup de Comerç Just.