Llei de cooperació 9/2005

Aquesta llei té per objecte regular el règim jurídic de la política de cooperació al desenvolupament de l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que s’entén com el conjunt d’actuacions, iniciatives, capacitats i recursos que aquesta administració posa al servei dels pobles mes desafavorits amb la finalitat de contribuir a l’eradicació de la pobresa, al progrés humà, econòmic i social , i a la defensa dels drets fonamentals de les persones.

La llei s´aplica, tot respectant els principis, els objectius i les prioritats de la política espanyola que estableix la Llei 23/1998, de cooperació internacional per al desenvolupament, a l’activitat de cooperació al desenvolupament que fa, dins o fora del territori de les Illes Balears, líAdministració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per si mateixa o en col·laboració amb altres institucions i entitats, p˙bliques o privades.

Aquesta activitat comprén les actuacions directament orientades a produir desenvolupament sostenible i equitatiu en els països beneficiaris, i les dirigides a augmentar el grau de compromÌs dels mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterers per a la solidaritat internacional.

L’activitat de cooperació per al desenvolupament que duu a terme l’Administració de la comunitat autònoma s’articula al voltant de quatre eixos de prioritats:

  • Geogràfiques, orientades als països i a les regions que són objecte preferent d’atenció.
  • Sectorials, adreçades a determinats àmbits d’actuació preferents.
  • Socials, orientades als sectors de població més desfavorits.
  • Transversals, que delimiten estratègies horitzontals preferents que informen, en general, sobre totes les activitats de cooperació, sigui quin sigui l’àmbit geogràfic, sectorial o social en el qual aquestes es despleguen.
Llei de Cooperació