Subvencions

OBJECTE:

Aquesta Llei té per objecte determinar el règim jurídic de les subvencions l’establiment o la gestió de les quals corresponen a l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears o a les entitats públiques que en depenen.

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

1. Aquesta Llei és aplicable a les subvencions establertes o gestionades per:

a) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Les entitats autònomes que en depenen.

c) La resta d’entitats de dret públic que en depenen.

2. Les subvencions establertes per la Unió Europea, l’Estat o un altre ens públic, la gestió de les quals correspongui, totalment o parcialment, a l’Administració de la comunitat autònoma, com també  els complements eventuals de les subvencions esmentades que pugui atorgar aquesta Administració, s’han de regir pel règim jurídic aplicable a l’ens que les estableixi, sense perjudici de les especialitats organitzatives i procedimentals de l’administració gestora. En tot cas, aquesta Llei s’ha d’aplicar amb caràcter supletori respecte de la normativa reguladora de les subvencions finançades per la Unió Europea.

BENEFICIARIS:

1. Té la consideració de beneficiari de la subvenció el destinatari dels fons públics que ha de dur a terme líactivitat que en fonamenta l’atorgament, o que està en la situació que en legitima la concessió.

2. Quan el beneficiari sigui una persona jurídica, i sempre que ho prevegin les bases reguladores, també tenen la consideració de beneficiaris les persones que en formin part com a membres que es comprometin a dur a terme la totalitat o una part de les activitats que fonamenten la concessió de la subvenció en nom i per compte del primer.

3. Quan es prevegi expressament en les bases reguladores, poden accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

LLEI DE SUBVENCIONS