Missions tècniques de seguiment

El seguiment de projectes és important per assegurar els principis ordenadors de la cooperació internacional, recollits en la Llei de Cooperació 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al desenvolupament.

El control i el seguiment de projectes és un instrument cabdal per valorar l’eficàcia i l’impacte de les actuacions en matèria de desenvolupament i ajuda humanitària, i projectar a la societat la transparència i la gestió del pressupost públic. És necessari fer visites de seguiment als projectes finançats per comprovar la transparència en la informació, el finançament, la participació dels agents locals i el desenvolupament de les activitats subvencionades. Per aquest motiu, i per assegurar la eficàcia i eficiència, com també l’administració, la gestió i l’execució correctes de la subvenció concedida, la Direcció General de Cooperació estableix un sistema de seguiment anual de projectes en el terreny per verificar-ne l’execució correcta.

Per aquest any 2017 s’ha realitzat una visita per part de l’equip tècnic de la Direcció General a Guatemala, Bolívia, El Salvador i  Senegal

 

Missions de seguiment 2018

Missions de seguiment 2017

Missions de seguiment 2015